Alarm

Bijstelling verbod, maar 'Leidse' houdt beperkingen op wedstrijden aan (31-10-2019)

Eindelijk weer een vervolgoverleg op 31 oktober j.l. over de hieronder beschreven ‘Leidse kwestie’, dat dit aan de late kant is heeft ondermeer te maken met personele mutaties op de burelen van Sportvisserijfederatie ZW Nederland. Althans dat zijn de bewoordingen van vz Björn Schutz van ZW die, bijgestaan door diens belangenbehartigers Wietse en Stein, ook dit overleg voorzat. Na de opening werd uitvoerig het verslag v/d vorige vergadering ‘doorgenomen’ waarmee en passant de kern van dit overleg werd geraakt. Daardoor ook kwam vanzelf het overzicht van Leidse wedstrijdtrajecten en het organisatie/planningsysteem van wedstrijdaanvragen ter sprake dat vooraf aan alle deelnemers was uitgereikt. Een aanbod om een eerste opzet hiervoor te maken deed ondergetekende ‘de Leidse’ in het vorige overleg. Het doet mij deugd dat HvLeO (=‘Leidse’) vz Hans en kompaan Han hiermee aan de slag zijn gegaan en waar nodig kanttekeningen hebben geplaatst, tenslotte moeten zij er mee gaan werken. Maar….. onverbiddelijk kwam natuurlijk ook het ‘Leidse’ wedstrijdbeleid voor 2020 ter sprake en daarbij werden de nodige op- en aanmerkingen geplaatst door de deelnemers. Allereerst werd duidelijk dat HvLeO wil vasthouden aan het beperken v/h aantal wedstrijden in de ‘Leidse’ wateren, dit om al eerder omschreven redenen zoals bijvoorbeeld wedstrijddruk en overlast bewoners. Dit neemt niet weg dat de Leidse toch bereid is een aantal regioclubs (‘vaste klanten’) die ook deelnemer zijn in dit overleg/deze discussie in 2020 wedstrijdvergunningen te verstrekken, tot een maximum van 5 per vereniging. Daarbij werd aangegeven dat eerst de clubs die ‘onder de vlag’ v/d Leidse vallen hun aanvragen kunnen indienen, waarna de overige hierboven bedoelde verenigingen aan bod komen. Duidelijk werd ook te verstaan gegeven dat voor grote/commerciële wedstrijden (o.a. 4-daagse John Kooij) en voor wedstrijden van clubs vallende onder de G3 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) géén wedstrijdvergunning wordt gegeven. Met Federatie MidWest wordt overleg gevoerd over een eventuele uitwisseling van water tussen MW en Leidse waardoor beide partijen ‘dichter bij elkaar kunnen komen’ en het Leidse beleid dien aangaande nog kan worden bijgesteld. Wat dit laatste betreft bracht ik onze ‘eigen’ Regiowedstrijd nog even ter sprake. Deze wedstrijd ‘voor en door regiovissers’ (die wij gepland hebben op 18-4-2020) mag toch niet ontbreken op de lijst van verstrekte vergunningen!? (Word vervolgd). Verenigingen die wel ‘in aanmerking’ komen worden t.z.t. door de Leidse benadert en krijgen de nodige informatie doorgespeeld hoe, wat, waar een wedstrijd kan worden aangevraagd. Interessant verder nog bij de rondvraag was dat één v/d deelnemers memoreerde aan het al jaren lopende verzoek om steigers te plaatsen op de aangelegde milieuvriendelijke oever aan de Oude Rijn ter hoogte van de ‘oude Ruardi’. Eenmaal geplaatst zou dit een verrijking betekenen v/h aantal goede visstekken. Vz ‘neemt dit mee’ en zegt hierop terug te komen.

Conclusie: er is vooruitgang geboekt, al zullen sommige (regio)clubs daar anders over denken.

Voor de goede orde: ook aan dit door mij vrijblijvend opgestelde verslag kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Rinus Reichard


Vorderingen in 'Leidse vergunningen kwestie' (17-04-2019)

Constructief is wellicht het juiste woord voor alweer een overleg tussen deelnemende clubs uit de regio en een vertegenwoordiging van HvLeo (Hengelaarsvereniging Leiden en Omstreken) over de ‘Leidse kwestie’ waar hieronder al uitvoerig op in is gegaan, plaats van samenkomst: het clubgebouw van HvLeo. Wederom voorgezeten door Sportvisserij ZW Ned voorzitter Björn Schutz en bijgestaan door diens belangenbehartiger Rutger Meijer. Allereerst werd als een soort van herhaling van zetten uitvoerig stilgestaan bij het hoe, wat, waar en waarom dat verbod van wedstrijden op de Oude Rijn en Aarkanaal. Ook die punten heb ik hieronder (in mijn eigen bewoordingen) uitvoerig beschreven en daarbij weegt het ene punt zwaarder dan het andere, waarnaast ook nog wat ‘oud zeer’ heerst tussen clubs onderling. Eerder is al ingegaan op het grote aantal aanvragen van wedstrijden (paar 100 per jaar) die op de betreffende trajecten plaatsvinden en de moeilijkheidsgraad om die allemaal te honoreren. In dit kader zou je wat het verbod betreft kunnen spreken van een welkom ‘rustpunt’ voor zowel de vissen, het water als de bewoners. Alles samenvattende is het de bedoeling dat er (gezamenlijk) ‘gewerkt’ gaat worden aan oplossingen die volgend jaar een juist ‘klimaat’ scheppen om onder strikte regels wedstrijden aan te vragen en te organiseren. Een volgend vervolgoverleg is beslist nodig en komt over enkele maanden weer aan de orde. Tot slot nog dit: zoals eerder al gezegd blijft het voor clubs die het verbod respecteren vervelend te moeten constateren dat er in het weekend toch wedstrijden worden gevist op de ‘verboden’ trajecten. Verenigingen die een vergunning hiervoor aanvroegen hebben een afwijzing gehad en (serieuze) clubs die géén vergunning aanvroegen moeten toch onderhand weten dat dit er anno 2019 bij hoort! Alleen als iedereen zich ‘aan de regels’ houdt zou er volgend jaar wel eens een prachtig rooster kunnen ontstaan, waarin exact staat aangegeven wie, waar, wanneer en op welk traject mag vissen. Ten overvloede: alles wat ik hier(over) schrijf doe ik op persoonlijke titel!

Rinus Reichard


Overleg om 'Leidse kwestie' uit slob te krijgen (28-02-2019)

Op 27-02-2019 heb ik de eer ‘aan te schuiven’ bij het overleg over – laat ik het gemakshalve noemen – de ‘Leidse kwestie’. Plaats van samenkomst is de kantine v/d Jeu de boules club Vriendenschaar in Bodegraven. Aanwezig zijn de vertegenwoordigers van diverse regioclubs die eerder al hebben deelgenomen aan een vergelijkbaar overleg. Als een soort intermediair werd de vergadering voorgezeten door Sportvisserij ZW Ned voorzitter Björn Schutz, bijgestaan door belangenbehartiger Rutger Meijer eveneens van ZWNed. Nadat sommigen andermaal hun ongenoegen hadden uitgesproken over de gang van zaken in afgelopen winter en daardoor de ‘feitelijkheden’ weer boven tafel kwamen, wilde Björn meer de kant van ‘verzoening’ op in een poging de clubs en instanties weer nader tot elkaar te brengen. In een eerder overleg alleen met Hengelaarsvereniging Leiden en Omstreken (HvLeO) – overigens nu afwezig – had hij een lijstje met noem het maar ‘kernpunten’ boven tafel gekregen waarom de situatie geworden is zoals die nu is. Daarbij kwamen met name onderwerpen bovendrijven als:

- problemen met de ‘grote 3’ (krijgen wij geen wedstrijdvergunning voor hun waters, dan zij ook niet van ons!)

- eigen leden krijgen weinig kans wedstrijden te organiseren op bekende wateren (de Oude Rijn bij Zwammerdam is altijd bezet!)

- geplande oeverwerkzaamheden in 2019 door de provincie (maar niemand weet wanneer die plaats gaan vinden) en

- de toenemende wedstrijddruk op sommige wateren (hieruit vloeien dikwijls problemen en wanordelijkheden).

Het zijn voornamelijk situaties waarbij ‘communicatie’ een belangrijke rol speelt, zo niet de belangrijkste! Zaak is dus om te starten met het samenbrengen van de verschillende partijen om zo goed mogelijk voorbereid te gaan werken aan een nieuwe start in 2020, waarin partijen op duidelijke en overzichtelijke manier hun wedstrijden kunnen aanvragen. Want hierin ligt naar mijn mening voor een groot deel de kern van het probleem. Zorg dat er een systeem/programma aanwezig is waarmee op eenvoudige manier wedstrijden kunnen worden aangevraagd (en gehonoreerd) voor de verschillende trajecten op de diverse ‘Leidse’ wateren. Geef daarbij in elk geval de ‘Leidse clubs’ gelegenheid om als eerste hun wedstrijdaanvragen in te dienen, waarna de overige clubs aan de beurt komen. Maak tevens een lijst met voorwaarden waar iedere vereniging zich aan dient te houden. Het zou prachtig zijn als dit werk kan worden uitbesteed aan een mannetje/vrouwtje van de Leidse club die zich daar voornamelijk een paar uurtjes per week mee bezig kan houden in de maanden nov/febr. Alle andere problemen moeten n.m.m. verder communicatief kunnen worden opgelost!? Als straks elke vereniging zich aan de (nieuwe) voorwaarden houdt en elkaars toegewezen wedstrijdtrajecten respecteert, kunnen we in 2020 een prima wedstrijdseizoen tegemoet zien!? Voor het zover is zullen nog enkele overleggen nodig zijn, wordt vervolgd dus. Dit jaar zullen we met zijn allen helaas ‘op een houtje moeten bijten’ en de trajecten tussen Leiden en Zwammerdam ‘met rust’ moeten laten. Eigenlijk zou hier geen BOA meer aan te pas hoeven te komen!Wedstrijden bij 'witte hek' en 'futenbos' taboe in 2019 (15-01-2019)

Géén wedstrijden op genoemde trajecten v/d Oude Rijn en in het Aarkanaal in 2019, dat is de conclusie die ik trek na het aanhoren van het resultaat van een (vervolg)overleg tussen de Federatie ZW Ned (SZWN) en de Hengelaarsvereniging Leiden en Omstreken (HvLeO) over onderstaande ‘kwestie’. Dat gesprek heeft op woensdag 9 januari j.l. plaatsgevonden in een – volgens zeggen – prettige sfeer en geleid tot een mogelijk volgende stap waarin andere verenigingen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Deze zal echter niet eerder zijn dan nadat SZWN en HvLeO hun ‘huiswerk’ hebben gedaan. Hiervoor is de noodzakelijke voorbereiding en uitwerking nodig en dat zal de nodige tijd kosten. Men vindt het dus realistisch te stellen dat de uitkomst van zo’n nieuwe bijeenkomst niet meer ‘onder druk’ in 2019 gerealiseerd kan worden maar zal gaan gelden voor het jaar 2020.

Het zei zo en het is niet anders. Het is alleen te hopen dat HvLeO voor 2019 geen uitzonderingen gaat maken en dat alle clubs deze uitkomst ‘sportief’ opvatten en niet zonder vergunning genoemde trajecten ‘innemen’ en andere clubs de ogen uitsteken door wel ‘gewoon’ hun wedstrijdje daar te vissen. Dan verpest je het voor een ander!!


Ook AHV houdt voet bij stuk !!! (02-01-2019)

Ook van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) heb ik op mijn aandringen een tweede mailtje ontvangen op 2-1-2019. Hierin staat dat ook zij zich onveranderd aan het nieuwe beleid t.a.v. het verstrekken van wedstrijdvergunningen houdt. Dat betekent dat niet onder de Federatie MidWest Ned vallende clubs in 2019 voor bijvoorbeeld een wedstrijdje in de Amsteldrecht €100 moeten betalen met een max. van 4 wedstrijden per seizoen. Er is natuurlijk geen vereniging die €400 zoals in dit voorbeeld kan of gaat ophoesten!!!


ALARM wedstrijdvissers!!! (16-12-2018)

Het kan voor ‘wedstrijdvissenminnend’ Zuid Holland (en wellicht ver daar buiten) volgend jaar wel eens een domper worden! Er mogen dan namelijk géén wedstrijden meer gevist worden in het Aarkanaal en in de Oude Rijn tussen Leiden en Zwammerdam, nota bene één van de mooiste en bekendste wedstrijdtrajecten die ‘onze’ regio biedt! Althans, dat heeft het bestuur van de Hengelaarsvereniging Leiden en Omstreken (HvLeO) tijdens een algemene ledenvergadering besloten. Belangrijkste reden die wordt aangevoerd is de aangekondigde oeverherstel werkzaamheden van de provincie, maar (naar horen zeggen) eerder nog door de klacht van de ‘Leidse visclubs’ dat zij voor hun eigen wedstrijden ‘nergens meer terecht kunnen’ omdat er ‘overal’ wedstrijden zijn!? Navraag links en rechts leert mij dat er in en om Leiden nog 8 visclubs zijn waarvan 4 clubs die wedstrijdvissen. Alleen aan deze clubs wordt nog een wedstrijdvergunning verstrekt, alle andere niet bij HvLeO aangesloten verenigingen moeten hun heil dus elders gaan zoeken. Dit betekent dat o.a. ook traditionele voorjaarsklassiekers als de John Kooij 4-daagse en onze ‘eigen’ HSW Regiowedstrijd onder druk komen te staan, want waar ga je zo gauw 2-3 nieuwe vakken voor 20 deelnemers creëren!?  Door mij (en anderen) gepleegde telefoontjes en e-mails richting HvLeO hebben (nog) niet tot een positief resultaat geleid, dus heb ik mijn klacht ook bij de Federatie ZW Ned neergelegd.


HvLeO is niet de enige instantie op dit gebied die onplezierige maatregelen neemt, ook de Amsterdamse Hengelaars Vereniging (AHV) heeft voor 2019 een nieuw wedstrijd(vergunningen)beleid aangekondigd. En ook hier een soortgelijke reden, AHV leden zouden niet altijd in ‘AHV wateren’  kunnen vissen omdat daar wedstrijden worden gehouden. Met het oog hierop stelt AHV dat in 2019 per vereniging per seizoen maar 4 wedstrijden in hetzelfde (AHV)water kunnen worden aangevraagd. Maar de pijn ligt hier nog wat dieper! Betalen de bij de Federatie MidWest aangesloten clubs voor die 4 wedstrijden een vergoeding van in totaal ‘slechts’ €50, de niet bij MidWest aangesloten clubs moeten per wedstrijd €100 gaan betalen! Een simpel voorbeeldje, stel dat wij (HSW) in 2019 het maximale aantal van 4 wedstrijden in de Amsteldrecht en 4 in de Amstel (gesteld dat dit een ander water is) willen vissen, dan zou ons dat op €800 onkosten komen! Wil AHV de eigen kas ‘spekken’? Dit is toch van de zotte! Verschil tussen het verstrekken van vergunningen aan clubs die wel of niet bij Fed. MidWest zijn aangeskoten mag er mijns inziens best zijn, maar een verschil van €750 zoals in dit voorbeeld is wat overdreven. Ook bij AHV heb ik inmiddels aan de bel getrokken, t.o.h. zonder resultaat want ook zij blijven (vooralsnog) bij hun nieuwe beleid.


Natuurlijk is het organisatorisch 'een puist' werk om al die vergunningaanvragen in goede banen te leiden, maar anno 2018 zou daar met al onze moderne IT en communicatiemiddelen toch orde in geschept moeten kunnen worden? Kijk eens naar een systeem als de wedstrijdkalender van de federaties ZW Ned en MidWest. Daarmee kunnen clubs zelf het water aanvragen en weten ze direct of daar plaats is of niet. Een afwijzing wordt getoond en iedereen kan zien welke club op die bepaalde datum wel toestemming heeft voor een wedstrijd. Dus de sociale controle is groot, er is minder kans op 'wildgroei' van wedstrijden zonder vergunning en - nog belangrijker – het systeem neemt een hoop werk uit handen van HvLeO en AHV, dat vele werk is wellicht ook een reden voor die nare besluitvorming.


Sportvisserij Nederland draagt in algemene zin de wedstrijdvisserij een warm hart toe, hopelijk nemen HvLeO en AHV dat ook ter harte en gaan zij ‘wat doen’ met alle reacties en suggesties die zij rond dit onderwerp ontvangen.


Rinus Reichard